REGULAMIN
Regulamin Sklepu Internetowego ilowiecki.pl

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www. ilowiecki.pl prowadzony jest przez ercom Robert Iłowiecki
siedziba 12-200 Pisz
Maldanin 20 d
NIP 849-000-33-51
REGON 790258040
e-mail kontakt@ilowiecki.pl
nr telefonu +48 600 824 278

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych klienta jest ercom Robert Iłowiecki
przetwarza dane osobowe klienta podane przez niego w procesie rejestracji konta w sklepie internetowy ilowiecki.pl w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania ze sklepu internetowego www.ilowiecki.pl, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.ilowiecki.pl a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku wyrażenia stosownej zgody). Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności.
Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie https://www.ilowiecki.pl w zakładce „Moje Konto” – jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.ilowiecki.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

Zamówienia

Sklep internetowy www.ilowiecki.pl umożliwia Klientom:
składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.ilowiecki.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.
uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.
Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.ilowiecki.pl kierowane ercom Robert Iłowiecki do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.ilowiecki.pl Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew – przedpłata lub płatność elektroniczną za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.

Dostawa

Towar zamówiony w sklepie internetowym www.ilowiecki.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

Na czas otrzymania przesyłki składa się:

czas realizacji zamówienia (forma płatności, spakowanie paczki)

czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie pojawia się informacja o przewidywanym czasie dostawy towaru.

Jeżeli nie ustalono inaczej, ercom Robert Iłowiecki – wydaje towar nie później niż 14 dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez ercom Robert Iłowiecki)
Faktura VAT marża wysyłana jest elektronicznie w ciągu 14 dni od dostawy towaru na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. W przypadku braku dokumentu należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ercom Robert Iłowiecki zaleca sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

Przed wydaniem towaru klientowi:

Przelewem na rachunek bankowy ercom Robert Iłowiecki
przez serwis PayPal
przez serwis przelewy24

W momencie odbioru towaru:

ercom Robert Iłowiecki może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez ercom Robert Iłowiecki jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

Zwrot towaru przez konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie – formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru klientowi przez przewoźnika lub w przypadku osobistego odbioru od dnia odebrania towaru z siedziby ercom Robert Iłowiecki lub innego miejsca uzgodnionego wcześniej z klientem.

Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. ercom Robert Iłowieckinie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki od ercom Robert Iłowiecki do konsumenta tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ercom Robert Iłowiecki (np. dostawa w sobotę, wysyłka zagraniczna).

Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

ercom Robert Iłowiecki nie stosuje polityki towarów zastępczych.

ercom Robert Iłowiecki– Zwrot towaru.

Prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny przed dokonaniem zwrotu.

Maldanin 20 d
12-200 Pisz

Tel. +48 600 824 278

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.

e-mail: kontakt@www.ilowiecki.pl

Gwarancja Jakości

Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru.

ercom Robert Iłowiecki udziela Klientowi gwarancji jakości i oryginalności na produkty wykonywane indywidualnie przez artystów, adekwatnie do rodzaju użytych materiałów i techniki wykonania produktu.

Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie:

Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez ercom Robert Iłowiecki oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez ercom Robert Iłowiecki, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. ercom Robert Iłowiecki rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru renowacji okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

Sposób dostarczenia towaru do naprawy gwarancyjnej:

W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, ercom Robert Iłowiecki stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, ercom Robert Iłowiecki poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez ercom Robert Iłowiecki kosztów.

Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć do ercom Robert Iłowiecki w oryginalnym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

ercom Robert Iłowiecki– REKLAMACJE

Maldanin 20 d
12-200 Pisz

Tel. +48 600 824 278

e-mail: kontakt@www.ilowiecki.pl

Procedura reklamacji

Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa ercom Robert Iłowiecki zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez ercom Robert Iłowiecki, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.

Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe;

Klient wysyła informację o dostarczeniu towaru na adres mailowy kontakt@www.ilowiecki.pl , Klient otrzyma wiadomość mailową, w której znajdować się będzie adres, na który należy wysłać towar.

Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.

Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) W przypadku ich braku ercom Robert Iłowiecki rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w ercom Robert Iłowiecki
Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:

Dostarczenie towaru jest bezpłatne; klient powinien wysłać sprzęt na koszt ercom Robert Iłowiecki za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy wykorzystaniu najtańszej opcji dostawy, pod wskazany wcześniej adres.

Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za wady towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1roku.

Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, ercom Robert Iłowiecki uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.

Postanowienia końcowe

W kontaktach z klientem, ercom Robert Iłowiecki korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon).

ercom Robert Iłowiecki ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

ercom Robert Iłowiecki ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.

ercom Robert Iłowiecki informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).

W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ercom Robert Iłowieckinie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

Korzystanie ze sklepu internetowego www.ilowiecki.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.ilowiecki.pl.

Regulamin Sklepu Internetowego ercom Robert Iłowieckinie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia

– Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

– Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

– Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)