REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH PROWADZONYCH PRZEZ
Roberta Iłowieckiego z dnia 01.09.2022 roku

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Kursów jest ercom Robert Iłowiecki z siedzibą w Maldaninie 20 D, kod pocztowy 12-200 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców REGON 790258040, NIP 849-000-33-51
2. Kursy odbywają się w I Liceum w Piszu przy ulicy ge. Sikorskiego 15, bądź w innym wskazanym przez Organizatora miejscu (zajęcia plenerowe).
3. Regulamin ustala organizację oraz zasady prowadzonych przez Organizatora Kursów oraz Kursów Dodatkowych i związane z tym uprawnienia oraz obowiązki Uczestników oraz Organizatora.
4. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Kursów i Kursów Dodatkowych.
5. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej Organizatora www.ilowiecki.pl oraz w formie papierowej znajduje się w siedzibie : Maldanin 20 D, 12-200 Pisz
6. Każdy Uczestnik Kursów/Zajęć Dodatkowych przed ich rozpoczęciem zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu.

§ 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
b) Organizatorze lub Pracowni – należy przez to rozumieć firmę ercom Robert Iłowiecki z siedzibą Maldanin 20D, 12-200 Pisz
c) Uczestnikach – należy przez to rozumieć osoby, które zostały zakwalifikowane przez Organizatora do wzięcia udziału w Kursie lub Zajęciach Dodatkowych.
d) Kursie – należy przez to rozumieć podstawowe zajęcia rysunku i malarstwa prowadzone przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie.
e) Kursach Dodatkowych lub Zajęciach Dodatkowych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia udostępnione przez Organizatora Uczestnikom lub osobom nie będącym Uczestnikami prowadzone w różnych formach, w tym w szczególności: warsztaty, zajęcia plenerowe, Zajęcia Dodatkowe mogą mieć charakter zajęć odpłatnych bądź nieodpłatnych.
f) Strona Internetowa Organizatora – należy przez to rozumieć www.ilowiecki.pl
g) Adres e- mail Organizatora – robert.ilowiecki@gmail.com

§ 3 Cel Kursów

1. Celem Kursów oraz Kursów Dodatkowych prowadzonych przez Organizatora jest:
a) nauka, pogłębianie wiedzy oraz umiejętności Uczestników w zakresie rysunku i malarstwa zgodnie z programem oferowanych zajęć;
b) pogłębienie pasji i zainteresowań Uczestników w zakresie rysunku i malarstwa.
2. Stopień trudności Kursów każdorazowo dostosowany jest do indywidualnych umiejętności Uczestników.

§ 4 Rodzaje Kursów

1. Organizator prowadzi Kursy oraz Kursy Dodatkowe.
2. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez Pracownię Kursów oraz Kursów Dodatkowych, w tym rodzaju Kursów oraz Kursów Dodatkowych, terminach ich odbywania, zakresie zajęć, grupach wiekowych, dla których są przeznaczone oraz cenie, każdorazowo będą zamieszczane na Stronie Internetowej Organizatora.

§ 5 Zapisy na Kursy

1. Zapisu na Kurs dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Internetowej Organizatora.
2. Potwierdzeniem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie przez Organizatora e-maila (na adres wskazany w zgłoszeniu) potwierdzającego zapisanie osoby na dany Kurs.
3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z faktem zapoznania się
i akceptacji Regulaminu.
4. Zapisy na Kursy trwają przez cały rok szkolny, tj. od września do czerwca włącznie. Terminy Kursów każdorazowo będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora.
5. Możliwe jest dokonanie zapisu i przystąpienie do zajęć w trakcie trwania poszczególnych Kursów. W przypadku późniejszego przystąpienia do Kursów opłata nie ulega zmniejszeniu, a Uczestnik powinien odrobić opuszczone zajęcia.
6. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania Kursu opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi na zasadach wskazanych w tabeli opłat
7. Pracownia zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów przed ich rozpoczęciem.
W takim przypadku wszelkie opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi w pełnej wysokości.
8. Zapisy na Zajęcia Dodatkowe będą obywały się na zasadach odrębnych wskazanych każdorazowo przez Organizatora.

§ 6 Czas trwania Kursów

1. Długości poszczególnych Kursów oraz Zajęć Dodatkowych będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora i mogą się różnić w zależności od tematyki oraz programu Kursu.
2. Pełny Kurs roczny trwa 10 miesięcy (od września do czerwca)
3. W przypadku, gdy zaplanowane zajęcia nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. święta państwowe, kościelne, ciężka choroba prowadzącego) zajęcia w ramach Kursu zostaną przeniesione na inny termin. O nowych terminach Organizator poinformuje Uczestników.

§ 7 Opłaty

1. Ceny Kursów każdorazowo podane będą na Stronie Internetowej Organizatora. Cena wskazana na Stronie Internetowej Organizatora uwzględnia ilość zajęć w ramach poszczególnych Kursów.
2. Uczestnik, który otrzyma potwierdzenie zapisania na dany Kurs, o którym mowa w § 5 ust. 2 jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny najpóźniej do dnia, na który zaplanowane są pierwsze zajęcia w ramach Kursu.
3. Organizator dopuszcza następujące warianty harmonogramu opłat:
a) Płatność miesięczna płatna w ośmiu ratach – płatna najpóźniej do każdego 10. dnia miesiąca („co miesiąc”).
b) Płatność gotówką w pracowni – za poszczególne zajęcia

4. Wpłaty należy dokonywać, przelewem na konto Pracowni, podane przez Organizatora w e-mailu, o którym mowa w § 5 ust. 2 w tytule podając imię i nazwisko oraz nazwę Kursu.
5. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto bankowe Organizatora. Brak zapłaty w terminie uniemożliwia Uczestnikowi branie udziału
w zajęciach.

§ 8 Rezygnacja z Kursu

1. Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Kursie.
2. Rezygnacji należy dokonać za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora, nie później niż na jeden tydzień przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca.

§ 9 Organizacja Kursów

1. Organizator podzieli Uczestników na grupy. O przydzieleniu Uczestnika do konkretnej grupy Organizator poinformuje za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora lub telefonicznie.
2. Uczestnicy są zobowiązani do uczęszczania na Kursy do przypisanych grup. Uczestnik w przypadku opuszczenia zajęć na Kursie ma prawo do ich odrobienia w innej grupie tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora lub telefonicznie. Odrobienie zajęć możliwe jest tylko do końca danego miesiąca.
3. Uczestnik może zmienić przypisaną grupę, tylko po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem. O chęci zamiany grupy należy poinformować Organizatora wysyłając wiadomość na Adres e- mail Organizatora lub telefonicznie.
4. W ramach Kursu:
a) Uczestnik Kursu powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach, a ewentualne nieobecności winny być uzasadnione.
b) Celem prawidłowego przygotowania do egzaminu Uczestnicy Kursów zobowiązani są do wykonywania zadanych prac domowych oraz do okazania tych prac w terminie wyznaczonym przez Pracownię.
c) Uczestnik ma obowiązek posiadania materiałów (papier, ołówki, cienkopisy, długopisy, gumki)

§ 10 Sprawy Porządkowe

1. Wszyscy Uczestnicy Kursów/Zajęć Dodatkowych zobowiązani są do przestrzegania zasad porządkowych Pracowni określonych niniejszym Regulaminem.
2. W Pracowni obowiązują następujące zasady porządkowe:
a) Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia. W salach podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania produktów spożywczych. Produkty spożywcze mogą być spożywane w wyznaczonych miejscach
b) zakazuje się używania telefonów komórkowych oraz zakłócania spokoju innym Uczestnikom.
c) Uczestnicy zobowiązani są do nie spóźniania się na zajęcia.
d) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Pracowni.
e) Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników poza zajęciami.
3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego nieprzestrzegania przez Uczestnika zasad porządkowych Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Uczestnika z Kursu/Kursu Dodatkowego. W takim przypadku dokonana za Kurs/Kurs Dodatkowy opłata nie będzie zwracana Uczestnikowi.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Osoby prowadzące podobną (konkurencyjną) działalność do działalności prowadzonej przez Organizatora nie mogą uczestniczyć w Kursach/Kurasach Dodatkowych Organizator może takie osoby takie wykluczyć z Kursów/ Kursów Dodatkowych bez prawa do zwrotu dokonanych opłat.
2. Uczestnicy Kursów/Kursów Dodatkowych udzielają Organizatorowi nieodpłatnej i nieorganicznej czasowo licencji na utwory powstałe w ramach Kursów/ Kursów Dodatkowych Szczegółowe informacje o zakresie licencji zostały uregulowane
w załączniku nr 1 do Regulaminu.
3. Sprawy związane z ochroną danych osobowych Uczestników zostały uregulowane
w załączniku nr 2 do Regulaminu.
4. Sprawy związane z ochroną wizerunku Uczestników zostały uregulowane
w załączniku nr 3 do Regulaminu.
5. Komunikacja między Pracownią a uczestnikami odbywa się drogą mailową lub telefonicznie.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
7. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki:
a) Załącznik nr 1 – zakres licencji
b) Załącznik nr 2 – ochrona danych osobowych
c) Załącznik nr 3 – ochrona wizerunku.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2018 i uchyla wszystkie poprzednie regulaminy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię Robert Iłowiecki dnia 01.09.2022

Zakres licencji

Prace wykonane przez Uczestników podczas zajęć lub przygotowywane w domu i przedstawione Pracowni do korekty mogą być zachowane w archiwum Pracowni
(„Utwory”). Pracowni przysługuje prawo wykorzystania tych prac i ich reprodukcji w materiałach i publikacjach wydawanych przez Pracownię. Tym samym Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi licencji do powstałych w ramach Kursu/Kursu Dodatkowego Utworów. Udzielona licencja dotyczy wszystkich pól eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym w szczególności: udostępniania, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżek – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja zostaje udzielona na czas nieznaczony. Organizator może upoważnić inne osoby do korzystania z Utworu.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię Robert Iłowiecki dnia 01.09.2022

Ochrona Danych Osobowych

Organizator oświadcza, że na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest administratorem danych osobowych Uczestników Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym, prowadzenia Kursów oraz w celach marketingowych Jednocześnie Organizator informuję, że Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz mają możliwość ich poprawiania. Każdy Uczestnik oświadcza, że dobrowolne podaje Organizatorowi swoje dane osobowe.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) od dnia 25 maja 2018, informujemy, iż:

A) Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego serwisu internetowego, dokonywania płatności;
obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

B) Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu , którym jest:

monitorowanie Twojej aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na ilowiecki.pl;
dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie Twojej aktywności na ilowiecki.pl;
prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego;
kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
organizacja wystaw oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
prowadzenie analiz statystycznych;
przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
zapisywania danych w plikach cookies,
gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

C)Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody na adres mail: robert.ilowiecki@gmail.pl

D)Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

E)Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres trwania kursu lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej

Załącznik nr 3 do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię Robert Iłowiecki dnia 01.09.2022

Ochrona Wizerunku

Uczestnicy Kursów wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku podczas zajęć Pracowni i wykorzystywanie tego wizerunku dla potrzeb marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na publikację zdjęć na Stronie Internetowej Organizatora oraz Stronie Facebookowej Organizatora. Uczestnik uprawniony jest do sprzeciwu na utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku. Intencją Organizatora jest ukazanie Uczestników realizujących zadania w ramach prowadzonych Kursów/Kursów Dodatkowych.